ÉQUILIBRE / ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Katina / Κατίνα VLACHOU / ΒΛΑΧΟΥ - Vassilis / Βασίλης PANDIS / ΠΑΝΔΗΣ - Cypris KOPHIDÈS
paru le 05/10/2023

130 × 200 mm, 160 pages
978-2-37203-054-0

18,00 €

Une île, deux langues, trois poètes. Ce livre est issu d’un territoire, celui de la poésie qui a choisi l’île de Corfou pour topologie, les langues grecque et française comme géographie des mots, et des chercheurs d’images pour jouer avec leurs équilibres.

Il est aussi l’histoire d’une rencontre de deux poétesses, Katina Vlachou et Cypris Kophidès, et d’un poète, Vassilis Pandis, partageant le désir d’associer leurs sensibilités avec celui de réaliser un livre bilingue comme on le ferait d’une mosaïque dans des sanctuaires intimes.

L’éditeur devient alors un allumeur de feux.

Le choix de l’équilibre fut un défi.

D’abord celui du thème ouvert à des situations multiples et éphémères apparaissant souvent comme un moment du déséquilibre. Défi du sujet.

Ensuite celui de le trouver, cet équilibre, tenant sur le fil des langues et des inspirations différentes des auteur(e)s. Trois formes d’expression poétique et deux langues associées peuvent s’accorder ou se troubler et se contrarier, même autour d’un sujet commun.

Dans la définition du projet il ne fut jamais envisagé d’harmoniser, pas davantage de calibrer les écritures. Au contraire, la volonté fut de créer un paysage poétique original, ouvert aux reliefs des mots de chacune et chacun des auteur(e)s, à leur scansion et leur musicalité, à leurs perspectives métaphoriques.

Respect des souffles d’écritures.

L’originalité tient aussi des traductions croisées dans les deux langues entre les poètes : Katina Vlachou et Vassilis Pandis du français vers le grec, Cypris Kophidès du grec vers le français. Cet enjeu a été fertile par l’évolution de la traduction, s’affinant et s’épanouissant en poésie dans chacune des langues.

Richesse des relations humaines, espace poétique fécond.

L’allumeur de feux devient alors porteur de mots et s’en réjouit.

 

Yves Bescond

 

Ένα νησί, δύο γλώσσες, τρεις ποιητές. Αυτό το βιβλίο προέκυψε από μία περιοχή, εκείνην της ποίησης, που επέλεξε το νησί της Κέρκυρας ως τοπολογία, την ελληνική και τη γαλλική γλώσσα ως γεωγραφία των λέξεων, και τους αναζητητές εικόνων για να παίξουν με τις ισορροπίες τους. Είναι επίσης η ιστορία μιας συνάντησης δύο ποιητριών, των Κατίνας Βλάχου και Συπρίς Κωφίδου, και ενός ποιητή, του Βασίλη Πανδή, καθώς μοιράζονται την επιθυμία να συνδυάσουν τις ευαισθησίες τους με εκείνην της υλοποίησης ενός δίγλωσσου βιβλίου, όπως θα το έκανε κανείς με ένα μωσαϊκό στο προσωπικό του ιερό άδυτο.

Ο εκδότης γίνεται τότε ο πυροδότης.

Η επιλογή της ισορροπίας ήταν μια πρόκληση.

Κατ’ αρχάς εκείνη ενός θέματος ανοικτού σε πολλαπλές και εφήμερες καταστάσεις, οι οποίες μοιάζουν συχνά με στιγμές ανισορροπίας. Η πρόκληση του θέματος.

Στη συνέχεια η πρόκληση να την βρουν, αυτήν την ισορροπία, καθώς κρέμεται από το νήμα των γλωσσών και των διαφορετικών εμπνεύσεων των συγγραφέων. Τρεις μορφές ποιητικής έκφρασης και δύο συμβαλλόμενες γλώσσες μπορούν να συμφωνούν ή να ενοχλούνται και να αντιπαρατίθενται μεταξύ τους, ακόμη και γύρω από ένα κοινό θέμα.

Από τον ορισμό εγχειρήματος δεν υπήρξε η σκέψη να εναρμονιστούν, πόσω μάλλον να ισοσταθμιστούν οι γραφές. Αντιθέτως, υπήρξε η θέληση να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο συγγραφικό τοπίο, ανοιχτό στο ανάγλυφο των λέξεων της/του κάθε συγγραφέως, στη μετρική και τη μουσικότητα, στις μεταφορικές προοπτικές τους.

Σεβασμός στην πνοή των γραφών.

Η πρωτοτυπία έγκειται επίσης στις διασταυρούμενες μεταφράσεις προς τις δυο γλώσσες μεταξύ των ποιητών: των Κατίνας Βλάχου και Βασίλη Πανδή από τα γαλλικά προς τα ελληνικά, της Cypris Kophidès από τα ελληνικά προς τα γαλλικά. Αυτό το στοίχημα υπήρξε γόνιμο στην εξέλιξη της μετάφρασης, καθώς διυλιζόταν και ευδοκιμούσε ποιητικά σε καθεμία γλώσσα.

Πλούτος των ανθρώπινων σχέσεων, γόνιμος ποιητικός χώρος.

Ο πυροδότης γίνεται τότε φορέας των λέξεων και χαίρεται γι’ αυτό.

 

Ιβ Μπεσκόντ

Katina VLACHOU / Κατίνα ΒΛΑΧΟΥ
Vassilis PANDIS / Βασίλης ΠΑΝΔΗΣ
KOPHIDÈS Cypris